آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دانشگاه

 

1ـ اگر خواب ببينيد از دانشگاهي ديدن مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در آينده به خاطر فرصتهايي كه در اثر كاهلي از دست خواهيد داد ، متأثر مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد مالك آموزشگاهي هستيد و يا در آن زندگي مي كنيد ، نشانة آن است كه به كسب دانشي خواهيد پرداخت كه برايتان ثمري نخواهد داشت و آرزوهايتان بر باد خواهد رفت .

3ـ اگر كسي خواب ببيند بعد از اتمام دورة تحصيلي خود مجدداً به دانشگاه باز مي گردد ، نشانة آن است كه خود را در مقابل درخواستهايي كه از او مي شود ناتوان خواهد ديد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)