آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فروشگاه

 

1ـ ديدن فروشگاهي پر از كالا در خواب ، نشانة پيشرفت در زندگي و سعادتمند شدن است .

2ـ ديدن فروشگاهي خالي در خواب ، نشانة بي ثمر ماندن تلاشها است .

3ـ اگر خواب ببينيد فروشگاهي در شعله هاي آتش مي سوزد ، علامت آن است كه در زمينة كار خود مجدداً به فعاليت خواهيد پرداخت .

4ـ اگر خواب ببينيد در فروشگاهي بزرگ به اين سو و آن سو مي رويد ، علامت آن است كه از منابع مختلف سود و لذت خواهيد برد .

5ـ اگر خواب ببينيد فروشنده فروشگاهي هستيد ، نشانة آن است كه با كمك دوستان و تلاش خودتان در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

6ـ اگر خواب ببينيد يك جفت دستكش كثيف و خاكستري رنگ به خانمي مي فروشيد ، نشانة آن است كه دربارة زنان عقايدي ابراز خواهيد كه شما را در موقعيت خطرناكي قرار خواهد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)