آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رباخوار

 

1ـ اگر خواب ببينيد با ربا خواري همنشين شده ايد ، نشانة آن است كه اطرافيان به سردي با شما رفتار خواهند كرد .

2ـ  اگر در خواب ديگران را ببينيد كه رباخواري مي كنند ، نشانة آن است كه يكي از دوستان قديمي به شما خيانت مي كند و ناچار شما او را ترك مي گوييد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)