آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سبزیجات

 

مولف گويد :

خوردن سبزي در خواب اگر موجب سوزش و بوي بد دهان شود مال حرام و غم واندوه و گناهاني که از دهان صادر مي شود مانند غيبت

اما اگر سبزي خوش طعم و گوارا بود نشانه نيکي وخورمي شادي واگر تلخ وناخوش بود دليل بر رنج و اندوه

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)