آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرایدار

 

1ـ ديدن سرايدار در خواب ، علامت آن است كه در اثر تربيت نادرست فرزندان رنج خواهيد برد .

2ـ اگر در خواب به دنبال سرايدار بگرديد ، نشانة آن است كه وجود آرام شما را آزار و اذيتهايي چند پريشان خواهد ساخت .

3ـاگر در خواب براي خانه خود سرايدار پيدا كنيد ، علامت آن است كه كارهايتان به خوبي پيش خواهد رفت ، و دوستان و همنشيناني درخور احترام خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)