آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سربریدن

 

 

1ـ اگر خواب ببينيد سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است .

2ـ اگر خواب ببينيد سر از بدن ديگران جدا شده است و خون از سر بريده جاري است ، نشانة تبعيد و مرگ است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)