آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرخوردن

 

1ـ اگر خواب ببينيد از جايي سر مي خوريد ، نشانة آن است كه نامزد شما پيمان شكني مي كند و شما را به دام نوميدي مي اندازد .

2ـ اگر خواب ببينيد از شيب دامنة تپه اي پوشيده از علفهاي سبز سر مي خوريد ، علامت ان است كه وعده هاي فريبنده شما را به نابودي خواهد كشاند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)