آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آدم مست

 

هانس كورت مى‏گويد:

ديدن آدم مست در خواب، نشانهء اين است كه شما گوش يا مغزتان ايرادى دارد يا اين كه يك نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببينيد كه مست هستيد، اوقات خوبى خواهيد داشت ولى اين خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند و اگر مردم را مست ديدى، بدانيد كه شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هايى را داريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)