آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شاه توت

 

ديدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشكلات است ، و جمع كردن شاه توت نشانة بداقبالي است و خوردن آن نشانة زيان مالي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)