آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قهرمانی

 

ديدن قهرماني در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با رفتار پسنديده خود علاقة كسي را به خود جلب مي كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)