آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کانگورو

 

1ـ ديدن كانگورو در خواب ، نشانة آن است كه دشمني مي كوشد شما را در موقعيت خطرناكي قرار دهد .

2ـ اگر خواب ببينيد كانگورو به شما حمله مي كند ، علامت آن است كه آبرويتان در خطر قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر در خواب كانگورويي را بكشيد ، علامت آن است كه بر دشمنان و موانعي كه بر سر راه شما ايجاد مي شود پيروز خواهيد شد .

4ـ ديدن مخفيگاه كانگورو در خواب ، علامت آن است كه در راه صحيحِ كسب موفقيت قرار مي گيريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)