آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آمرزیده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر شخصى خواب ببيند آمرزيده شده است، بيانگر اين است كه انعام خوبى دريافت خواهد كرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)