آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اسرافیل

 

ابن سيرين گويد :

اگر اسرافيل را به خواب بيند چنانکه صورت اوست دليل کند که قوّت و بزرگي يابد وعالم و دانا گردد و در آن ديار ايمني بود اگر بيند که اسرافيل صور در دست داشت دليل بر محنت و بلا وفتنه بود زيرا که او را امر است از خداي تعالي به دميدن صور هرجا که دميدن صور پيدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالي مي فرمايد (و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می‌میرند، مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود، ناگهان همگی به پا می‌خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.) زمر 69 اگر که اسرا فيل صور را در دست داشت و در شهري بود و نمي ديد دليل کند که در آن شهر بيم و ترس افتد اگر بيند که اسرافيل به خشم در وي نگاه کرد دليل کند که پادشاه آن ديار بر وي خشم کند

 

کرماني گويد :

اگر اسرافيل را اندوهگين بيند که در صور همي دميد چنانکه او صور همي شنود دليل که در آن سر زمين مرگ بسيار بود اگر بيند اسرافيل صور همي داشت دليل کند که در آن زمين عدل و داد وايمني و ظالمان هلاک گردند اگر اسرافيل گشاده رو بود و شادمان و در وي نگاه کرد دليل کند که از جانب پادشاه خير و ايمني بود اگر بيند که اسرافيل او را نامه مهر کرده داد دليل که اجلش نزديک باشد اگر بيند که اسرافيل او را بانگ مي زد وناپديد گرديد دليل که او را از پادشاه زيان و مضرّت رسد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)