آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عزرائیل

 

ابن سيرين گويد :

اگر کسي ملک الموت را به خواب بيند چنانکه در آسمان او را بيند و خودش را در زمين دليل که هر کاري دارد از آن معزول گردد واگر عزرائيل را در زمين نزديک خويش بيند دليل بر اينکه اجلش نزديک است اگر ملک الموت را شادمان بيند دليل که شهيد گردد اگر بيند که با عزرائيل کشتي گرفت و او را نينداخت دليل که زود از دنيا رود و توبه بايد نمايد و اگر بيند ملک الموت را بينداخت دليل که بيمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا يابد

 

جابرمغربي گويد :

اگر عزرائیل را شادمان بيند دليل که زندگي او دراز گردد اگر بيند که عزرائیل به او سلام کرد دليل که عجلش نزديک است و پايان عمرش با شهادت تمام گردد اگر بيند عزرائیل بر وي با خشم نگاه کرد دليل که حال وي پر مخاطره باشد اگر بيند که عزرائیل او را چيزي شيرين داد دليل بر اينکه جان کندن برايش آسان شود اگر بيند که به او چيزي تلخ داد دليل که جان کندن بر او سخت گردد اگر بيند که عزرائیل او را وعده ومژده نيکو داد دليل که تعبيرش همان باشد اگر بيند که او را خبر دادند که عزرائیل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دليل که او را با پادشاه با هيبت کار افتد اگر بيند که عزرائیل را کشت دليل که دشمن خلق گردد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)