آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب مقدس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب تقديس شده : همراه خوب داشتن

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)