آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قدم زدن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسي که در کناره آبي قدم ميزند که روي آن را مه گرفته است
پيام خواب کسي که در کناره آبي قدم ميزند که روي آن را مه گرفته است : آن است که بيننده خواب بايد صبر و تحمل داشته باشد. او بايد قبل از انجام برنامه هايش بايد صبر کند زيرا فکرهايش و احساساتش آنقدر مه آلود است که ضمير ناخودآگاهش مايل است تا اين بخار از بين برود

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر همراه آب روشن و صاف که در جوي روانست راه برويد بهتر است چون اين کامروايي شما را باز مي گويد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)