آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب دریا

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آب دریا فراخی روزی بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)