آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قبض روح

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)