آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

هواپیما

 

مولف گويد :

ديدن سواربودن در هواپيما بخواب ناراحتي و غم مخصوصا هواپيما دچار مشکل فني گردد

اگر هواپيما به مقصد برسد از غم رهائي يابد

اگر در هواپيما نشسته بود و از جان و موقعيتش هراسي نداشت به عزت و بزرگي دست يابد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)