آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

استراحت

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول استراحت ديديد، نشانگر سعادت و خوشبختى است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)