آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بازرگان

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه بازرگان هستيد، بيانگر پيشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببينيد، علامت آن است كه در انجام كارها موفقيت حاصل مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)