آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گاو چشم

 

نوعي گياه

محمدبن سيرين گويد: ديدن آن به خواب، دليل بر كنيزك است. جابرمغربي گويد: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بيند، دليل كه او را فرزندي آيد اگر بي وقت بيند تاويلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده ديد، دليل كه غمگين شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)