آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بانکدار

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب مشغول صحبت با يك بانكدار باشيد، بيانگر آن است كه بلايى از سر شما رفع مى‏شود. اگر در خواب خود را صاحب يك بانك ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام يكى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)