آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلند گو

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بلندگو در خواب، بيانگر شنيدن اخبار خوشايند است. اگر در خواب ببينيد كه از بلندگو صدايى را مى‏شنويد، بيانگر آن است به يك مسأله‏ى مهم پى خواهيد برد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)