آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بند باز

 

اچ ميلر مى‏گويد:

مشاهده‏ى كارهاى يك بندباز در خواب، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب ببينيد كه از يك بندى پرت مى‏شويد، به اين معنا است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه عواقب ناخوشايندى به همراه دارد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه يك بندباز هستيد، به اين معنا است كه كارهاى شما دشمنانتان را نابود مى‏سازد. اگر در خواب زنى را مشغول بندبازى ببينيد، به اين معنا است كه دشمنان بر عليه شما نقشه‏هايى كشيده‏اند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)