آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پذیرفتن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديگران خواسته‏ى شما را مى‏پذيرند، به اين معنا است كه به مقامات بالايى دست پيدا مى‏كنيد. پذيرفتن خواسته‏ى ديگران در خواب، به اين معنا است كه در اثر داشتن اراده ضعيف دچار شكست مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)