آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پرچمدار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پرچمدار در خواب، به اين معنا است كه نسبت به يكى از نزديكان احساس حسادت مى‏كنيد. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بينيد، به اين معنا است كه مشغول انجام كار مشكلى هستيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)