آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پریشانی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه موضوعى باعث پريشانى شما شده است، بيانگر وقوع پيشامدهاى ناگوار است. ديدن پريشانى و ناراحتى ديگران در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‏كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)