آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تراشیدن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه پوست ميوه يا هر چيز ديگرى را مى‏تراشيد، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)