آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گزنگبین

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گزنگبين، دليل بر روزي حلال است كه به وي رسد. اگر ديد گزنگبين بسيار داشت و به كسي نداد، دليل كه مال حلال يابد و او را از آن راحتي بود. اگر خورد وبه مردم داد، دليل كه او را از آن مال منفعت رسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)