آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گنده پر

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن گنده پر كافر را، دليل بر دنيا بود و مسلمان را، دليل بر مال حلال است و ديدن گنده پر كافر را، دليل بر مال حرام كند. اگر ديد با گنده پري مجامعت نمود، دليل كه مراد دنيائي حاصل شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)