آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آبدستان

 

آفتابه اي که بوسيله آن دست و صورت خويش را مي شويند

 

محمد بن سيرين گويد:

آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بيند كه پادشاهي آبدستان به وي داد دليل كند كه خزينه دار و مدير پادشاه بود و اگر او ره كسي دهد هم، بر اين قياس بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

آبدستان درخواب، خادم بود. و اگر بيند كه آبدستان او بشكست يا ضايع شد، دليل كند كه زن از وي جدا گردد يا بميرد. و اگر بيند كه از آبدستان آب همي خورد، دليل كند كه وي فرزندي حاصل شود خاصه، كه آب را صافي بيند و خوش طعم.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود:

اول: خادم،

دوم: خزينه،

سوم: مدير كار،

چهارم: فرزند،

پنجم: روزي اندك از جايي كه اميد ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)