آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کف دریا

 

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب كف دريا بيند، دليل منفعت بود از بزرگي.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)