آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غرق شدن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه او را هلاك كند.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دليل كه كار دنيا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزيند. اگر بيند ملكي يا چهارپائي از ا و غرق شد، دليل كه از كاري فرو ماند و عاقبت رهائي يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

اول: مال بسيار.

دوم: بخت واقبال دركارها.

سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.

چهارم: منفعت.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

غرق شدن

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت

شاهد غرق شدن کسی بودن : سود

غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم

در آب غرق شدن : غم بزرگ

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن غرق دریا نعمت بود

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)