آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عود سوز

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن عود سوز به خواب، دليل غلام يا كنيزك بود. اگر بيند عودسوز داشت، دليل كه غلام يا كنيزك به دست آورد. اگر بيند عودسوز را بكشت، دليل كه غلام يا كنيزك بميرد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)