آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صنج زدن

 

ديدن صنج زدن درخواب، دليل بر چيزي مكروه بود و كلامي باطل كه بشنود. اگر بيند كه با صنج چنگ و اي و چغانه زد، دليل معصيت است. اگر بيند كه صنج را بشكست، دليل است كه از دروغ گفتن توبه كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صنج زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبرمكروه. دوم: كلام باطل. سوم: متاع دنيا. چهارم: غم و انديشه.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)