آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شادروان

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن شادروان، دليل بر دين مرد باشد. اگر بيند شادرواني از بهر او گسترده بودند و دانست از ان اوست، دليل كه به قدر آن، عيشي كند با عمري دراز. اگر بيند به جاي بيگانه گسترده بود و ندانست كه جاي كيست، دليل كه حالش متغير شود و در غربت بميرد. اگر بيند شادوران بفروخت يا ببخشيد، دليل بر خطر گردد. حضرت دانيال گويد: اگر بيند شادرواني گسترده بود. دليل بر درازي عمر بود و هر چند بزرگتر بيند، تاويل بهتر است. جابرمغربي گويد: اگر بيند شادوران كهن و دريده بود، دليل كه زندگاني بر وي دشوار شود. اگر سرخ بيند، دليل عشرت باشد. اگر سياه يا كبود بيند، دليل غم و اندوه باشد، اگر زرد بيند. دليل بيماري باشد، اگر سفيد بيند، دليل بر روزي حلال باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شادروان در خواب بر چهار وجه است. اول: عمردراز. دوم: منفعت. سوم: روزي حلال. چهارم: معيشت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)