آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شهرستان

 

اگر به خواب بيند در شهرستاني شد، دليل است دينش قوي شود و عاقبتش محمود بود. اگر ديد به شهرستاني رفت و ايمن نشست، دليل كه به خدمت پادشاه رود و منفعت يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه. دوم: رئيس. سوم: قوت دين. چهارم: عامه. پنجم: ايمني. ششم: ظفر. هفتم: استواري كارها.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)