آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آب دهان

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند آب دهان مي انداخت، سخني گويد كه او را حلال نباشد و اگر بيند كه در مسجد آب دهان مي انداخت دليل كه سخن در دين گويد و نيز به هر موضع كه آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گويد: اگر بيند كه آب دهان بر ديوار انداخت دليل كه مالي هزينه كند در رضاي حق تعالي. اگر آب دهان به زمين افكند، دليل كه ضياع خرد. اگر آب دهان به ديوار افكند، دليل كه عهد بشكند يا قسم دروغ گويد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر آب دهان گرم بود، دليل درازي عمر است، اگر سرد بود، دليل مرگ است، اگر سياه بود غم و اندوه است، آب دهان زرد دليل بيماري است. آب دهان خشك دليل درويشي است و لعاب دهان چون از دهان بيرون آيد، بي آن كه جامه را بيالايد، عملي است كه بگويد، اگر لعاب خون باشد، دليل است كه عملي باطل و دروغ گويد. اگر بيمار بلغم از دهان به زمين افكند، دليل كه از بيماري شفا يابد. اگر ديد بلغم از گلو بيرون آور و به آستين بگرفت، مال خود بر عيال هزينه كند.

 

جابر مغربي گويد:

اگر كسي بيند آب دهان بر او انداختند، دليل كه به اهل بيت وي طعنه زنند. اگر بيند خون به آب دهان آميخته بود، دليل كه مال حرام بخورد و دروغ بسيار گويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آب دهان، نشانگر روابط بى‏ارزش و از دست دادن كار خودتان است. اگر در خواب ببينيد كه به روى كسى آب دهان مى‏اندازيد، نشانه‏ى آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مى‏گيرد.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)