آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المائده

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند سوره مائده ميخواند، دليل كه بر اهل آن ديار شرف و بزرگي يابد

 

ابراهيم كرماني گويد:

خواندن مائده درخواب، دليل بر زيادتي مال و نعمت كند و خيرات دو جهاني يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره مائده در خواب ، سلامتى بدن ، درستى كار و روبه راه شدن مشاغل و اموراست .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)