آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الانعام

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره انعام مي خواند، سعادت دنيا و آخرت يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

چهارپايانِ بسيار، او را حاصل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره انعام در خواب ، توفيق يافتن در احسان و بخشش و سخاوت است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)