آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره ابراهیم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره ابراهيم مي خواند، دليل كه مادام به خير و طاعت مشغول شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دنياي او نيكو باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

نزد خداي تعالي عزيز و گرامي بود.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)