آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الشعراء

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد كه سوره شعراء مي خواند، دليل كه در پناه حق تعالي بود و از گناه و دروغ پاك شود و در راه دين مجتهد گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)