آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الاحزاب

 

اگر ديد كه سوره احزاب مي خواند، دليل كه صد دينار بيابد و به خداوندش دهد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

رسول (ص) را به خواب بيند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

توفيق يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)