آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الجاثیه

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره جاثيه را مي خواند، دليل است در توبه كوشد و به خداي تعالي باز گردد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دست از دنيا بدارد و از گناه پشيمان گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر بدكردار باشد، از گناهان توبه نمايد و به حق تعالي بازگردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)