آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الاحقاف

 

اگر بيند سوره احقاف مي خواند، دليل كه فرمان پدر و مادر ببرد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

با مادر و پدر احسان نمايد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

عجائب هاي بسيار بيند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)