آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الحجرات

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است مردمان را به القاب بخواند و غيبت ننمايد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است كه آزار كسي نجويد و دلِ همه كس نگاه دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است كه با مردمان پيوند و دوستي جويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)