آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره التغابن

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره تغابن ميخواند، دليل كه صدقات بسيار كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ضعفا را دستگيري كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

مستقيم الحال گردد و قول راست دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)