آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره التحریم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره تحريم مي خواند، دليل كه درخانه خود كار به نفاق كند و به دل نگاهداشتِ ايشان نجويد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از محارم دور بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)