آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المعارج

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره معارج مي خواند، دليل است خير و نيكي بسيار كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)